Destination Management Company in Barcelona - English Version Gruppereiser til Barcelona - Norwegian Version Grupperejser til Barcelona - Danish Version Gruppresor till Barcelona - Swedish Version

Adventures Barcelona - Firmatur, gruppetur, klassetur og traningsleir i Barcelona

Reisevilkår - Adventures Barcelona

Disse reisevilkårene fastsetter hvilke retningslinjer og plikter som gjelder mellom Adventures Barcelona og de reisende.

1. BESTILLING OG BETALING

Bestillinger omfatter de ytelser som er beskrevet i bestillingsbekreftelsen. Bestillingen kan skje enten skriftlig eller muntlig. Bestillinger er bindende. Når bestillingen er mottatt sender Adventures Barcelona en bestillingsbekreftelse per e-post. Personen som inngår avtalen aksepterer ansvar for seg selv og andre vedkommende har meldt på. Ved bestilling betaler kunden et depositum på 20% av reisens totale kostnad. Depositumet størrelse skyldes betalingsforpliktelser til underleverandører som kan dokumenteres. Unntak fra dette er dersom arrangøren har spesielle økonomiske forpliktelser før reisen starter. Depositumet fratrekkes ved sluttbetaling som forfaller 50 dager før avreise. Sluttbetaling forfaller 50 dager før avreise grunnet betalingsforpliktelser til underleverandører som kan dokumenteres. Totalbeløpet for bestillingen skal være registrert innbetalt før avreise. Kontroller at bestillingsbekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen. Betaling med kredittkort aksepteres ikke for gruppereiser. Reglene i dette pkt. gjelder i visse tilfeller ikke dersom prisen er en rabattert pris hvor spesielle regler gjelder.

2. KUNDENS PLIKTER

Kunden plikter å betale det avtalte vederlaget innen den fristen som er fastsatt på fakturaene. Betalingsmislighold gir Adventures Barcelona rett til å annullere bestillingen. Kunden plikter å sette seg inn i de alminnelige vilkår eller de betingelser Adventures Barcelona har beskrevet i katalogen, på websidene eller som står i bestillingsbekreftelsen. Kunden plikter å ta med gyldig pass evt. helseattester, billetter og andre dokumenter som måtte være nødvendig for reisen. Kunden plikter å oppgi riktige opplysninger og personalia. Arrangøren er ikke ansvarlig for problemer eller ekstra kostnader som oppstår som følge av at personalia eller opplysninger om spesielle behov for medreisende ikke er gitt på en korrekt måte. Kunden plikter selv å tegne de forsikringer han måtte føle nødvendige. Kunden plikter videre å rette seg etter Adventures Barcelona sine egne bestemmelser, bosteder og andre underleverandørers ordensreglement, samt å rette seg etter transportørens og de stedlige myndigheters regler. Den som bestiller en pakkereise på vegne av andre, plikter å forvisse seg om at den/ de som skal delta i pakkereisen, kan følge det reglement arrangøren har satt og at den aktuelle pakkereisen er av en slik art at den/de påmeldte kan delta i den uten belastninger for seg selv eller andre.

Kunden skal videre rette seg etter de anvisninger arrangøren gir om fremmøtetid, fremmøtested etc. under reisen. Den enkelte deltager på reisen må ikke opptre slik at det er til sjenanse for de medreisende eller skaper sikkerhetsmessige eller praktiske problemer for arrangøren. Arrangøren har rett til å avvise en reisende ved reisens start dersom den reisendes oppførsel eller tilstand gjør det åpenbart at han ikke kan oppfylle kravene i dette punkt. Kunden er selv ansvarlig for kjøp/bestilling av evt. minibar varer, og evt. ødeleggelser, tap eller skadeverk på hotell, fly, transportmiddel eller annet under oppholdet. Kunden vil stå økonomisk ansvarlig for overnevnte forhold, og kan gjøres erstatningsansvarlig for tap eller ekstrautgifter som påføres arrangøren ved brudd på ovenstående bestemmelser.

3. INFORMASJON TIL DE REISENDE

Adventures Barcelona anbefaler på det sterkeste alle å tegne reiseforsikring. Adventures Barcelona tilbyr ikke selv reiseforsikring, men kan henvise til aktuelle forsikringsselskap dersom kunden ønsker. Kunden må selv vurdere om han ønsker avbestillingsforsikring og plikter selv å tegne de forsikringer han måtte føle nødvendige. Alle reisende må medbringe gyldig pass. Passet bør være gyldig 3 måneder etter reisens slutt. Adventures Barcelona anbefaler de reisende å ordne med Europeisk helsetrygdkort. Informasjon finner dere på https://tjenester.nav.no/helsetrygdkort.

Reisende som ikke er norske statsborgere plikter selv å gjøre seg kjent med eventuelle visumregler og skaffe seg gyldig visum. Reseptfri medisin kan fritt tas med. Hvis kunden tar med større mengder reseptbelagt medisin, bør han få med en engelskspråklig erklæring om bruk av medisin fra lege.

4. AVBESTILLING MOT VEDERLAG

Ved avbestilling tidligere enn 50 dager før avreisedøgnet starter belastes kunden for et standard gebyr på kr. 300,- pr. person samt eventuelle betalinger som er gjort til underleverandører. Ved avbestilling fra 50 til 15 dager før avreisedøgnet belastes kunden depositumet, standardgebyret og eventuelle betalinger som er gjort til underleverandører. Ved avbestilling mindre enn 15 dager før og 7 dager til avreisedøgnet belastes kunden for 50% av reisens, standardgebyret og for eventuelle krav fra underleverandører. Ved avbestilling senere enn 7 dager før avreisedøgnet starter eller ved utelatt fremmøte ved avgang gis ingen refusjon. For noen typer reiser gjelder spesielle avbestillingsregler. Avbestillingsforsikring kan kjøpes hos den enkeltes forsikringsselskap.

5. AVBESTILLING VED FORCE MAJEURE

Kunden har rett til å avbestille pakkereisen og få refundert innbetalt beløp, dersom det på reisemålet eller i umiddelbar nærhet av dette de siste 14 dagene før pakkereisen skal ta til, konstanteres krigshandlinger, naturkatastrofer, farlige smittsomme sykdommer eller andre begivenheter som må likestilles med de nevnte forholdene og vil gjøre seg gjeldende når pakkereisen etter avtalen skal ta til. Retten til avbestilling etter dette punkt gjelder ikke der kunden kjente, eller burde kjenne til omstendighetene da vedkommende inngikk avtalen om kjøp av reisen.

6. ENDRING AV BESTILLING

Den reisende kan overdra en reise som er fullt betalt til en annen mot å erstatte overfor Adventures Barcelona de utgifter de har i forbindelse med dette. Forutsetningen er at arrangøren eller formidleren gis melding om dette innen rimelig tid før pakkereisen starter, og at arrangøren og/eller underleverandører han benytter, ikke er bundet av regler som forbyr slik overdragelse. Rutefly tilhører bl.a denne kategorien av underleverandører. Arrangøren kan i tilfelle overdragelse beregne seg et rimelig gebyr for dette. Den opprinnelige kunde og den nye reisende hefter solidarisk for både slikt gebyr og eventuelle restbeløp for reisen. Adventures Barcelona kan bistå med endringer i innholdet i opplegget så fremt dette er mulig og kunden dekker utgiftene og arbeidet til Adventures Barcelona i forbindelse med endringene. Prisen på en tur er basert på et bestemt antall reisende. Ved avvik fra dette antallet har Adventures Barcelona anledning til å endre prisene, innholdet og eventuelt kansellere reisen, uten erstatningsansvar.

Adventures Barcelona er ikke ansvarlig for salg av flybilletter. Dersom det skjer endringer, forsinkelser, kanselleringer eller noe annet som påvirker transport vil kunden ikke være fritatt for de betalingsforpliktelsene som knytter seg til overnatting, transport, aktiviteter mm. som er booket. Det gjelder også dersom det oppstår endringer eller forhold hos andre tredjeparts leverandører.

7. ARRANGØRENS FORBEHOLD OM ENDRINGER I PRISER, YTELSER OG VALUTAKURSER

Adventures Barcelona tar forbehold om endringer i priser og ytelser som er beskrevet på nettsiden, i vår katalog, i vår kommunikasjon og i andre publikasjoner og prislister som Adventures Barcelona utgir. Eventuelle prisendringer kan skyldes økte transportutgifter, og skatt og avgifter eller endrede valutakurser. Kursen på norske kroner er volatil. Adventures Barcelona forbeholder retten til å justere prisen ved endringer i valutakursen. Dette fastsettes i forbindelse med siste innbetalingsdato. Adventures Barcelona tar forbehold om eventuelle feil og/eller endringer vi ikke rår over, og understreker at våre oppgitte priser avhenger av flere faktorer, blant annet antalle deltakere, tid på året, etterspørsel, underleverandører og tidspunkt for bestillingen.

Prisene på billetter til FC Barcelonas kamper kommer an på motstander og tidspunkt for bestilling. Dette kan gi utslag i pakkeprisen. Eksakt kamptidspunkt for FC Barcelona kamper avgjøres ikke før 2 uker før avspark. FC Barcelona refunderer ikke billetter og Adventures Barcelona kompenserer ikke ubrukte billetter.

8. ARRANGØRENS PLIKTER

Adventures Barcelona plikter å gjennomføre reisen etter det innhold som ble avtalt. Hvis det oppstår hendelser som er utenfor Adventures Barcelona sin kontroll, for eksempel bytte av hotell, endring av transportmiddel, endring av aktiviter etc. skal Adventures Barcelona sørge for at de reisende får minst mulig ulemper.

9. ARRANGEØRENS RETT TIL Å AVLYSE REISER

Adventures Barcelona har rett til å kansellere en reise dersom det blir solgt for få plasser. Adventures Barcelona plikter å gi de påmeldte deltakerne skriftlig beskjed senest 30 dager før avreise dersom reisen blir kansellert. Arrangøren kan kansellere en reise uten erstatningsansvar, dersom han kan godtgjøre at den ikke kan gjennomføres som følge av hindringer som ligger utenfor hans kontroll og som han med rimelighet ikke ventes å ha tatt i betraktning da avtalen ble inngått, som hverken arrangøren selv eller noe han er ansvarlig for, kunne unngå eller avverge følgene av.

10. MANGLER

Hvis den reisende mener det foreligger en mangel som gir rett til prisavslag/erstatning, har den reisende plikt til å gi arrangøren beskjed så snart som mulig. Klager over mangler, for eksempel i forbindelse med overnattingssted, mat etc. må straks fremlegges ovenfor Adventures Barcelona, slik at dette kan bli rettet eller kompensert på stedet. Dersom dette ikke blir gjort, vil senere klage eller krav om kompensasjon bli avvist. For øvrige klager er fristen 14 dager etter reisens avslutning. Skriftlig klage forlanges. Om feilen eller mangelen kommer av forhold som skyldes en tredjepart, (for eksempel hotell, flyselskap, transportbyrå etc.) har ikke kunden rett til prisavslag/erstatning fra Adventures Barcelona.

11. FORBEHOLD OM ENDRINGER OG TRYKKFEIL

Alle opplysninger om priser på nettsiden, i kataloger og i annet materiale og kommunikasjon fra Adventures Barcelona baserer seg på forhold slik de var på kalkulasjonstidspunktet. Prisene er «ca-» og «fra-» priser som kan endres uten varsel. Opplysningene gis med forbehold om endringer av priser, avreisesteder, tider med mer. Det tas forbehold om eventuelle feil i våre publikasjoner, nettsider og i kommunikasjon med kunden.

12. BILLETTSERVICE

Er det bestilt billetter til teater, musicals, fotball- og håndballkamper eller arrangement innen idrett eller kultur gjennom Adventures Barcelona og disse ikke blir benyttet, refunderes ikke billettkostnaden uavhengig av årsak.

13. FORBEHOLD VED DELTAKELSE I AKTIVITETER

Adventures Barcelona fraskriver seg ethvert juridisk eller erstatningsrettslig ansvar for skader (herunder ethvert direkte tap eller følgetap som måtte oppstå for kunden eller tredjemann) som følge av eller knyttet til deltakelse i ulike aktiviteter under oppholdet. Dette gjelder både aktiviteter levert av underleverandører og/eller aktiviteter organisert av Adventures Barcelona. Kunden plikter selv å undersøke om kundens reiseforsikring dekker aktivitetene kunden har valgt å delta i. Dersom deltakerne er under 18 år vil den ansvarlige lederen for turen være ansvarlig for deres eventuelle deltakelse.

14. TRENINGSKAMPER

Adventures Barcelona kan arrangere treningskamper mot lokale motstandere dersom kunden ønsker og dersom det er mulig. Eventuelle kostnader i forbindelse med treningskamper, transport, baneleie, dommer, kompensasjon til motstander må dekkes av hver enkelt klubb, enten det dreier seg om egne biler/busser eller leid transportmiddel.

15. TRENINGER OG AKTIVITETER

Ved dårlig vær i forkant av, eller under treningsleiren kan det hende at baneforholdene ikke er så gode (en dog at banene stenges) som kunden eller Adventures Barcelona ønsker at de skulle være. Om treninger, kamper eller andre aktiviteter må flyttes eller avlyses på grunn av været eller andre forhold som Adventures Barcelona ikke råder over, betraktes dette som force majeure og det vil ikke bli gitt erstatning av arrangøren. Eventuell transport til andre baner må dekkes av kunden.

Adventures Barcelona tar forbehold om at arrangøren kan kansellerer sine cuper, kansellerer enkelte aldersklasser eller slår sammen klasser. Dette er endringer Adventures Barcelona ikke rår over og dermed ikke kan holdes ansvarlig for.

16. FORBEHOLD OM ENDRINGER I ARRANGEMENTER

Adventures Barcelona kan ikke ta ansvar for at fotballkamper eller andre type arrangementer blir avviklet i henhold til terminlister eller oppsatt program fra arrangøren. Dersom oppsatt kamp av en eller annen grunn ikke spilles som oppsatt, eller et arrangement flyttes, endres eller avlyses vil Adventures Barcelona kun refundere kostnaden av selve billetten dersom arrangøren refunderer kostnaden til Adventures Barcelona. Kunder som ikke ønsker å benytte seg av innkjøpt overnatting, transport og annet innhold kan ikke påregne refusjon for dette, da Adventures Barcelona selv ikke får refusjon fra transportselskap, hotell eller underleverandører.

17. GENERELLE VILKÅR

Det vises ellers til Lov om Pakkereiser av 25.08.1995 med senere endringer, samt Alminnelige vilkår for Pakkereiser gjeldende fra 01.04.2007. Adventures Barcelona tar forbehold om at opplysninger kan bli endret før avtale inngås.